Algemene voorwaarden

Deze uiteenzetting van Algemene voorwaarden heeft betrekking op de toegang en het gebruik van www. kcp-spanplafond.be alsmede verleende Diensten door Jakency BV, Geenrodestraat 6, 3560 te Lummen. Hierna verder te noemen als Jakency BV. Met de toegang op en het gebruik van websites, Platforms en Diensten verzorgd of onderhouden door Jakency BV, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de hier gestelde Algemene voorwaarden.

1. Definities

1.1 In deze Algemene voorwaarden genoemde specifieke uitdrukkingen en/of personen, zowel enkel- als meervoud, waarvan de betiteling aanvangt met een hoofdletter.

Jakency

... en gerelateerde websites en Platforms.

Jakency BV

De Besloten Vennootschap Jakency, gevestigd aan de Geenrodestraat 6, 3560 te Lummen. Geregistreerd bij het KBO, met btw en ondernemersnummer: BE 0682.755 680.

Bezoeker

Elke geregistreerde en/of niet geregistreerde Bezoeker van een Jakency website.

Gebruiker

Een Gebruiker is een geregistreerde bezoeker van een Jakency website of Platform die middels een eigen Account de bevoegdheid tot inloggen heeft verkregen.

Gebruiksgegevens

Gegevens door Gebruiker verstrekt, met het doel een Product of Dienst, alsmede informatie aan te vragen, waaronder beeldmateriaal en teksten, ten behoeve van contactverkeer.

Potentiële klant

Een natuurlijke of rechtspersoon die een Jakency product gebruikt, ter vergaring van informatie en/of prijsvoorstellen, teneinde een voorstel of advies van een Vakman of Gerelateerde Partner te ontvangen.

Vakman

Onder Vakman wordt verstaan een natuurlijk of rechtspersoon die zich vaktechnisch heeft verbonden met Jakency BV of een Gerelateerd Partner, om naar aanleiding van ingevulde Opdrachten van Potentiële klanten, een prijsvoorstel te kunnen offreren, met het doel een Dienst te leveren.

Gerelateerd Partner

Een natuurlijk of rechtspersoon die in samenwerking met Jakency BV Opdrachten van Potentiële klanten verwerkt, waardoor meerdere gespecialiseerde bedrijven en/of Vakmannen een offerte kunnen aanbieden.

Dienst

Een niet fysiek goed, aangeboden door Jakency BV, via websites en Platforms. Hieronder vallen onder andere het versturen van Opdrachten en het ter beschikking stellen van het Platform.

Opdracht

Een door een Potentiële klant aangevraagde Dienst aan Jakency BV, ter verkrijging van informatie van een Vakman, al dan niet via een Gerelateerd Partner, met als doel een vervolgcontact.

Platform

Een door Jakency BV gecreëerde webruimte, waar aangeboden Diensten van Vakmannen en bedrijven, door geregistreerde Gebruikers, bekeken, beheerd en aangevraagd kunnen worden.

Account

Een afgeschermde space voor de Gebruiker van Jakency websites en Platforms die de persoonlijke gegevens van de Gebruiker bevat, met als doel toegang tot een Dienst te verkrijgen, teneinde een Opdracht te kunnen plaatsen.

2. Identiteit en Contact

 • Vestigingsadres
 • Jakency BV
 • Geenrodestraat 6
 • 3560 Lummen
 • Ondernemersnummer: BE 0682.755.680

3. Toepasselijkheid

3.1 De werking van deze Algemene voorwaarden gaan dan in, wanneer er een overeenkomst op afstand ontstaat tussen Jakency BV en een Gebruiker. Met het zich verschaffen van toegang tot een Jakency Platform verklaart Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene voorwaarden. Jakency BV heeft te allen tijde het recht, om zonder voorafgaande in kennis stelling en op elk gewenst moment, informatie in deze Algemene voorwaarden te wijzigen, verwijderen of aan te vullen. Bij het gebruik van een product van Jakency BV verklaart Bezoeker zich automatisch akkoord met de inhoud van deze Algemene voorwaarden.

3.2 Diensten aangeboden door Jakency BV die vallen onder bijzondere voorwaarden, genieten voorrang op de hier gestelde Algemene voorwaarden.

3.3 Algemene voorwaarden van Gebruikers, met uitzondering van aankoopvoorwaarden, zijn niet ontvankelijk, mits expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, nietig verklaard worden, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht. Er zal door Jakency BV een herziene bepaling samengesteld worden die zoveel mogelijk de strekking van de nietig verklaarde bepaling zal volgen.

4. Gebruik Jakency Platform

4.1 Het is elke Bezoeker vrij Jakency Platforms te gebruiken voor:

 • Adviesconsultaties gelang het onderwerp waar de website over handelt.
 • Registratie als Gebruiker, met als doel een Opdracht te plaatsen.

4.2 Het staat elke Gebruiker vrij, Jakency Platforms te gebruiken voor:

 • Persoonlijke gegevens van Gebruiker in te voeren, aan te passen en te verwijderen.
 • Persoonlijke gegevens op te vragen.

4.3 Elke soort door Jakency BV, op Jakency Platforms gepubliceerde informatie, kan te allen tijde door Jakency BV geactualiseerd, aangepast of verwijderd worden.

4.4 Jakency BV is gerechtigd, door Gebruiker verstrekte informatie, naar Vakmannen in te korten of te corrigeren. Daarnaast heeft Jakency BV het recht, hiertoe is zij echter niet verplicht, om Opdrachten te weigeren. Bij enige aanleiding tot mogelijke onjuistheid, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig jegens derden, heeft Jakency tevens het recht, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren. Dit kan nimmer leiden tot enig recht op schadevergoeding aan Gebruiker en/of Gerelateerde Partner.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Jakency BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor keuzes gemaakt door Bezoeker en/of Gebruiker, gemaakt op een Jakency website of Platform. Jakency BV stelt zich niet aansprakelijk voor schade of onenigheid, ontstaan door samenwerking van Gebruiker met Gerelateerd Partner, als gevolg van een door Jakency BV aangeboden dienst.

5.2 Jakency BV neemt geen partij in mogelijke conflicten tussen Potentiële klant, Gerelateerd Partner en/of Vakman. Jakency BV heeft op geen enkele manier controle over kwaliteit, legaliteit, veiligheid of bevoegdheid van Potentiële klant, bij het uit laten voeren van een Opdracht. Bij akkoordverklaring van een Opdracht, vrijwaart Gebruiker Jakency BV van enige aansprakelijkheid en mogelijke vordering(en) van derden die verband houden met de Opdracht.

5.3 Jakency BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van, of enige schade die voortvloeit uit het volgen van op het Platform aanwezige hyperlinks naar externe websites.

5.4 Jakency Bv staat niet garant en is niet aansprakelijk te stellen, voor de (on)deskundigheid van een gecontacteerd Vakman. Het is de verantwoording van Potentiële klant om zelf te beoordelen of de Vakman voldoet aan de wettelijke eisen, zoals in het bezit zijn van vestigingsvereisten en registratie, inzake het uitoefenen van een gereglementeerd beroep.

5.5 Jakency BV staat niet garant voor het ononderbroken optimaal functioneren van het Platform. Externe redenen die aanleiding geven tot downtime, kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van compensatie aan Gebruiker.

5.6 Jakency Bv is als Platform beheerder te allen tijde bevoegd een Gebruikers Account te sluiten en/of te verwijderen. In een dergelijke situatie is Jakency BV op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. Bij het sluiten van een Gebruikers Account wordt de reden door Jakency BV aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Op enige manier hiertegen bezwaar aantekenen is niet mogelijk.

6. Gebruikers verplichtingen

6.1 Op het moment dat Bezoeker besluit middels een Account, Gebruiker te worden en gebruik te maken van diensten en producten, aangeboden door Jakency BV, verplicht deze zich, tot het verstrekken van juiste en niet misleidende informatie. Persoonlijke gegevens dienen door Gebruiker naar waarheid te worden ingevuld. Gebruiker kan garanderen handelingsbekwaam en bevoegd te zijn, om een beroep te mogen doen op Diensten en Opdrachten. Voorts dat hij zich houdt aan de wettelijke verplichting en regelgeving die daaruit voortvloeit.

6.2 Gebruiker verplicht zich geen schade toe te brengen aan rechten (auteursrecht, intellectueel recht, merkenrecht, recht van producenten van databanken ect.) en/of contractuele verbintenissen aan derden. Daarnaast verplicht Gebruiker zich tot het niet schenden van wettelijke en reglementaire bepalingen, mede Gebruikers onheus te bejegenen of anderzijds de goede naam van Jakency BV nadelig te beïnvloeden.

6.3 Gebruiker verplicht zich ertoe, zonder uitdrukkelijke toestemming van Jakency BV, geen Account gegevens te delen met derden.

7. Vakman en Gerelateerd Partner verplichtingen

7.1 Gebruikers gegevens die middels een Platform van Jakency BV gedeeld worden, met een Gerelateerde Partner of Vakman, mogen door betrokkenen alleen gebruikt worden voor de betreffende Opdracht. De Vakman en Gerelateerd Partner beschikken over geen enkel recht persoonlijke Gebruikers gegevens te verwerken voor enig ander doel, inclusief het toesturen van ongevraagde informatie.

8. Account

8.1 Bezoeker kan alleen een beroep doen op services en Diensten van Jakency BV, op het moment dat er een Gebruikers Account is aangemaakt. Een account kan aangemaakt worden door middel van een open registratie, op het Platform of tijdens de aanmaak van een Opdracht.

8.2 Een Gebruikers Account is pas dan actief, wanneer Jakency BV de aanvraag tot registratie heeft goedgekeurd. Jakency BV behoudt te allen tijde het recht een registratieverzoek, Opdracht of referentie, zonder enige reden van opgaaf, te weigeren.

8.3 Om het Account toegankelijk te maken verstrekt Jakency BV de Gebruiker een wachtwoord. Dit is een strikt persoonlijke toegangscode die in geen geval aan derden openbaar gemaakt mag worden. Bij aanvaarding van het wachtwoord stelt Gebruiker zich verantwoordelijk voor het gebruik van het Account en vrijwaart Jakency BV voor enig onheus gebruik van de registratie.

8.4 In het belang van het goed functioneren van een dienstverlenend Platform, behoud Jakency BV te allen tijde, het recht de toegangscode tot persoonlijke Accounts te wijzigen.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Jakency BV valt onder bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Voor Bezoekers en iedere andere Gebruiker van Jakency websites en Platforms, is het ten strengste verboden om elementen te kopiëren, bewerken, verspreiden of anderzijds te publiceren. Onder elementen vallen: elke vorm van korte en lange teksten, afbeeldingen, lay-outs, codes, formulieren, bladschikking, logo’s en andere grafische onderdelen.

9.2 Gebruiker verleent bij het invullen van een Opdracht, Jakency BV toestemming om persoonlijke gegevens, grafische beelden, foto’s en andere vormen van kenmerkende tekens te reproduceren voor verwerking, in een order aan Gerelateerd Partner of Vakman.

9.3 Door Gebruiker gedeelde informatie, zowel beeld als tekst, zal geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Jakency BV en/of derden. Hierbij vrijwaart Gebruiker Jakency BV volledig van elke mogelijke claim door derden, naar aanleiding van een door Gebruiker gedeelde informatie op een website of Platform van Jakency BV. Hieronder valt ook elke claim die gerelateerd wordt aan bepaalde informatie die de intellectuele eigendomsrechten van derden zou kunnen schenden.

10. Uitsluiting

10.1 Jakency BV heeft te allen tijde het recht een Gebruiker de (verdere) toegang te weigeren tot een Jakency website of Platform. Jakency BV zal dit doen door het Account te blokkeren en/of te verwijderen. Jakency BV gaat hiertoe over indien:

 • handelingen van Gebruiker in, ongeacht enige, strijd zijn met de Algemene voorwaarden
 • Gebruiker de (intellectuele) rechten schendt van derden
 • Gebruiker handelt in strijd met de toepasselijke regel- en wetgeving.

11. Melding van inbreuk

Bezoekers van het Platform die van mening zijn dat enige informatie niet correct is, kunnen zich wenden tot Jakency BV, middels het contactformulier. Indien Jakency BV constateert dat melding van Bezoeker juist is, zullen de benodigde stappen worden genomen de fout te herstellen. Bij melding door een Bezoeker van een onvolkomenheid in de, op het Platform verstrekte informatie, vrijwaart hij Jakency BV van elke aanspraak van derden, in verband met de te corrigeren fout. Deze vrijwaring geldt ook voor schade die Jakency BV ondervindt door een dergelijke aanspraak. Hiertoe worden ook gerekend, alhoewel daartoe niet beperkt, de vergoeding van gemaakte kosten voor juridische bijstand.

12. Overmacht

Het is uitgesloten Jakency BV aansprakelijk te stellen voor het niet naleven van, een of meerdere Artikelen van de Algemene en Bijzondere voorwaarden, wanneer dit niet naleven veroorzaakt wordt door overmacht of een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten het controlegebied van Jakency BV ligt.

13. Privacy

Bezoeker verklaart zich bij gebruik van een Jakency website en/of Platform akkoord met het Privacybeleid.

14. Algemene voorwaarden wijzigingen

14.1 Jakency BV behoudt te allen tijde het recht, om ten behoeve van een wettelijke bepaling, zonder voorafgaande in kennis stelling aan Gebruikers, deze Algemene voorwaarden aan te passen. Gebruikers zullen via de nieuwsbrief of melding op het Platform geïnformeerd worden over de doorgevoerde wijziging(en). De Gebruiker verplicht zich ertoe, van deze informatie kennis genomen te hebben, zodra deze hem bereikt heeft. Vervolggebruik van het Jakency Platform door Gebruiker veronderstelt dat hij kennis genomen heeft van de doorgevoerde wijziging in Algemene voorwaarden. Jakency BV heeft eveneens het recht de samenstelling, inhoud en lay-out van de website of het Platform te wijzigen. Over belangrijke wijzigingen zal Gebruiker eveneens via nieuwsbrief of mededeling op de hoofdpagina van het Platform geïnformeerd worden.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Dit is een overeenkomst volgens regelgeving van het Belgische rechtssysteem. Geschillen aangaande de uitvoering van de overeenkomst, geldigheid of nietigheid, zullen beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Copyright © 2021 Spanplafond. Alle Rechten Voorbehouden - Algemene voorwaarden